Discussion:
ŒxŠr¡ã
(时间太久无法回复)
°Q¹œ®L€Ñ
2003-08-13 10:52:34 UTC
Permalink
我想徵"此豆非彼豆"

麻煩各位大大了..

是簽名檔 不用很大 也不限時間

字圓圓的..可以嗎??

麻煩了...謝謝..
--
╭──── Origin:<不良牛牧場> bbs.badcow.com.tw (210.200.247.200)─────╮
│  ↘ Welcome to SimFarm BBS -- From : [218.166.96.218] │
╰◣◣◢ ◢◢《不良牛免費撥接→電話:40586000→帳號:zoo→密碼:zoo》 ◣◣◢ ─╯
«Ü·Ð.........=..=
2003-08-13 11:49:06 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.badcow.com.tw (°Q¹œ®L€Ñ)¡n€§»Êš¥¡G
: §Ú·QŒx"Š¹š§«D©Œš§"
: ³Â·ÐŠUŠì€j€j€F..
: ¬OñŠWÀÉ €£¥Î«Ü€j €]€£­­®É¶¡
: Šr¶ê¶êªº..¥i¥H¶Ü¡H¡H
: ³Â·Ð€F...ÁÂÁÂ..


ùúùúùúùùùßùúùùùùùùùß ùß ùú ùúùúùùùáùßùúùùùùùùùß
ùøùàùø ùúùùùùùùùßùúùâ ùàùßùúùøùúùùùßùúùùùùùùùß
ùøùøùàùùùýùø ùøùúùâ ùàùßùøùøùú ùßùø ùø
ùøùøùø ùãùùùùùùùýùúùâ ùàùßùøùøùúùýùýùãùùùùùùùý
ùãùäùãùùùýùãùäùùùäùý ùý ùã ùãùãùã ùýùãùäùùùäùýby euruing

--

^^
--
¢z¢z¢z¢z Origin: €p³œªºµµŠâªá¶é <fpg.twbbs.org> 140.112.200.214 ¢w¢w¢w¢{¢{¢{¢{
¢|¢|¢|¢| From : 61-217-181-164.HINET-IP.hinet.net ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢}¢}¢}¢}
€ß±¡€£²n¡I§O·S§Ú¡I
2003-08-13 11:49:38 UTC
Permalink
£»¡P¡C¡¯¡P¡E¡O¡Î¡¯¡C¡O¡E¡¯.£»¡P¡¯£»¡O¡P
£»¡E¡O ùù ¡¹ùÝùáùå ùù£»¡C¡E
¡O¡E¡¯ùÝùß ùãùâùàùý ùùùøùäùß ùÝùß¡E£»¡O
ùßùࡹùãùå ùúùâùàùå ùÞùý ¢® ùãùå¡C¡P¡E
ùäùäùýùû¡¹ ùãùáùà ùý ùûùú¡P¡¯¡E
¡E¡O ùäùä ¡¹ ¡¹ùäù䣻¡C¡E
¡E¡P£»¡O¡¯¡E£»¡¯¡C¡E¡E¡O¡E¡C£»¡E¡¯¡P¡E¡Î
Post by «Ü·Ð.........=..=
§Ú·QŒx"Š¹š§«D©Œš§"
³Â·ÐŠUŠì€j€j€F..
¬OñŠWÀÉ €£¥Î«Ü€j €]€£­­®É¶¡
Šr¶ê¶êªº..¥i¥H¶Ü¡H¡H
³Â·Ð€F...ÁÂÁÂ..
--
€ßž̪ºµJŒ{¶V²` ¢z¢w¢w¢{ ¢z¢w¢w¢w¢{ ¢z¢w¢{
¢w¢{ ¢|¢w¢w¢w¢} ¢x¢z¢w¢{ ¢x ¢x
¢x ¢z¢{ ªí²{¥XšÓªººA«׶V€£Šb¥G ¢|¢} ¢|¢w¢w¢}  ¢x
¢|¢w¢}¢x ¢z¢w¢{ ¢|¢w
¢|¢w¢w¢w¢{ ¢x ¢|¢{ ¢z §Ú¥u¯à³oŒ˳Q°ʪºš«€U¥h
£i wawa7 ¢|¢w¢} ¢|¢w¢w¢} 
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-56-179-59.e-lan.net.tw
€ß±¡€£²n¡I§O·S§Ú¡I
2003-08-13 11:54:59 UTC
Permalink
£»¡P¡C¡¯¡P¡E¡O¡Î¡¯¡C¡O¡E¡¯.£»¡P¡¯£»¡O¡P¡C¡E
£»¡E¡O ùù ¡¹ùÝùáùå ùù£»¡C¡E
¡O¡E¡¯ ùÝùß ùãùâùàùý ùùùøùäùß ùÝùß¡E£»¡O
¡Eùßùࡹùàùýùãùå ùúùâùàùå ùÞùý ¢® ùãùå¡C¡P¡E
¡Pùäùäùýùü ùû¡¹ ùãùáùà ùý ùûùú¡P¡¯¡E
¡E¡O ùäùä ¡¹ ¡¹ùäù䣻¡C¡E
¡E¡P£»¡O¡¯¡E£»¡¯¡C¡E¡E¡O¡E¡C£»¡E¡¯¡P¡E¡Î¡C¡E¡¯ 


­è­è€Ö°µ€FŠ¹®ÇÃ䪺šº­Ó¡I³Ìªñ§Ú³£Šb·Q¡A§Ú¯uªº¬O€€°ê€H¶Ü¡H
Post by «Ü·Ð.........=..=
§Ú·QŒx"Š¹š§«D©Œš§"
³Â·ÐŠUŠì€j€j€F..
¬OñŠWÀÉ €£¥Î«Ü€j €]€£­­®É¶¡
Šr¶ê¶êªº..¥i¥H¶Ü¡H¡H
³Â·Ð€F...ÁÂÁÂ..
--
€ßž̪ºµJŒ{¶V²` ¢z¢w¢w¢{ ¢z¢w¢w¢w¢{ ¢z¢w¢{
¢w¢{ ¢|¢w¢w¢w¢} ¢x¢z¢w¢{ ¢x ¢x
¢x ¢z¢{ ªí²{¥XšÓªººA«׶V€£Šb¥G ¢|¢} ¢|¢w¢w¢}  ¢x
¢|¢w¢}¢x ¢z¢w¢{ ¢|¢w
¢|¢w¢w¢w¢{ ¢x ¢|¢{ ¢z §Ú¥u¯à³oŒ˳Q°ʪºš«€U¥h
£i wawa7 ¢|¢w¢} ¢|¢w¢w¢} 
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-56-179-59.e-lan.net.tw
°Q¹œ®L€Ñ
2003-08-13 12:19:18 UTC
Permalink
※ 引述《***@fpg.twbbs.org (很煩......... 看板: AsciiArt》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.badcow.com.tw (討厭夏天)》之銘言:
: : 我想徵"此豆非彼豆"
: : 麻煩各位大大了..
: : 是簽名檔 不用很大 也不限時間
: : 字圓圓的..可以嗎??
: : 麻煩了...謝謝..
: ╭╭╭═╗╭═══╗ ╗ ╭ ╭╭═╬╗╭═══╗
: ║╠║ ╭═══╗╭╣ ╠╗╭║╭═╗╭═══╗
: ║║╠═╯║ ║╭╣ ╠╗║║╭ ╗║ ║
: ║║║ ╚═══╯╭╣ ╠╗║║╭╯╯╚═══╯
: ╚╩╚═╯╚╩═╩╯ ╯ ╚ ╚╚╚ ╯╚╩═╩╯by euruing
真是謝謝你....(鞠躬)^ ^
--
╭──── Origin:<不良牛牧場> bbs.badcow.com.tw (210.200.247.200)─────╮
│  ↘ Welcome to SimFarm BBS -- From : [218.166.96.218] │
╰◣◣◢ ◢◢《不良牛免費撥接→電話:40586000→帳號:zoo→密碼:zoo》 ◣◣◢ ─╯
¥ŒšÓŽž®ÔµL€ñ
2003-08-13 12:24:10 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.badcow.com.tw (°Q¹œ®L€Ñ)¡n€§»Êš¥¡G
: §Ú·QŒx"Š¹š§«D©Œš§"
: ³Â·ÐŠUŠì€j€j€F..
: ¬OñŠWÀÉ €£¥Î«Ü€j €]€£­­®É¶¡
: Šr¶ê¶êªº..¥i¥H¶Ü¡H¡H
: ³Â·Ð€F...ÁÂÁÂ..

¢~¢~¢{¢~ ¢~¢w¢w¢w¢{¢~¢w¢{¢~¢{¢~¢w¢~¢q¢{¢~¢w¢w¢w¢{
¢x¢x ¢x ¢š ¢© ¢x¢x ¢~¢s¢x¢w¢{ ¢š ¢©
 The pea is¢x¢u¢£¢u¢£ ¢w¢e¢w¢w ¢|¢w¢t¢u¢£¢x¢x¢x ¢x ¢w¢e¢w¢w not that pea
 The pea is¢x¢x ¢x ¢ª¡Å¢š¢« ¢|¢w¢t¢u¢£¢x¢x¢|¢{¢} ¢ª¡Å¢š¢« not that pea
¢|¢r¢£¢|¢£¢|¢r¢w¢r¢£¢|¢w¢£¢|¢£¢|¢|¢|¢|¢£¢|¢r¢w¢r¢£by sunnycat


€@®É€âÄo ª±€F°_šÓ:p

§Æ±æ§A³ßÅw
--
¢z¢z¢z¢z Origin: €p³œªºµµŠâªá¶é <fpg.twbbs.org> 140.112.200.214 ¢w¢w¢w¢{¢{¢{¢{
¢|¢|¢|¢| From : 218-168-213-245.HINET-IP.hinet.net ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢}¢}¢}¢}
°Q¹œ®L€Ñ
2003-08-13 12:42:57 UTC
Permalink
真的很謝謝你...(鞠躬)^ ^
※ 引述《***@fpg.twbbs.org (未來晴朗無比)》之銘言:
: ※ 引述《sunnycat (未來晴朗無比)》之銘言:
: ╭╭┐╭ ╭───┐╭─┐╭┐╭─╭┼┐╭───┐
: ││ │ ◢ ◣ ││ ╭┬│─┐ ◢ ◣
:  The pea is│├╯├╯ ─▄── └─┤├╯│││ │ ─▄── not that pea
:  The pea is││ │ ◥ˍ◢◤ └─┤├╯││└┐┘ ◥ˍ◢◤ not that pea
: └┴╯└╯└┴─┴╯└─╯└╯└└└└╯└┴─┴╯by sunnycat
: : 一時手癢 玩了起來:p
: : 希望你喜歡
: 上面有點小錯誤 這郭才是完整的唷
--
╭──── Origin:<不良牛牧場> bbs.badcow.com.tw (210.200.247.200)─────╮
│  ↘ Welcome to SimFarm BBS -- From : [218.166.96.218] │
╰◣◣◢ ◢◢《不良牛免費撥接→電話:40586000→帳號:zoo→密碼:zoo》 ◣◣◢ ─╯
³Á·í·íŠ³®õ­}ºµ¡C
2003-08-13 12:53:02 UTC
Permalink
Loading...